Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg

Foto: © VenloOnline.

Het college van B&W heeft afgelopen week de concept Regionale Energiestrategie vastgesteld. Dit is een plan waarin op hoofdlijnen staat hoe in de regio Noord- en Midden Limburg duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. 

De regio Noord- en Midden-Limburg heeft bewust gekozen om ook het besparen van energie mee te nemen in haar strategie. Want wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Het conceptplan wordt het komende jaar uitgewerkt in een definitief plan. Dan gaat de gemeente Venlo ook in gesprek met belanghebbenden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.

Duurzaam elektriciteit opwekken 
Alle regio’s in Nederland hebben in het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om samen (voor heel Nederland) 35 TWh (terawattuur) aan grootschalige duurzame elektriciteit op te wekken. Noord- en Midden Limburg neemt haar verantwoordelijkheid hierin door 1,2 TWh duurzaam op te wekken met grootschalige zon- en windprojecten. Deze ambitie moet in 2030 gerealiseerd zijn. Voor die 1,2 TWh zijn ongeveer 70 windturbines (van 5-6 megawatt) of ongeveer 1.600 hectare (circa 2.000 voetbalvelden) aan zonnepanelen nodig. Aan ruim 75% van de ambitie wordt momenteel al voldaan door de huidige opwek of projecten die al op de planning staan. Voor de overige kleine 25 % kijken we eerst naar nog meer zon op grote daken en de rest wordt opgewekt met zon en wind op land. De mogelijke gebieden hiervoor worden verder uitgewerkt in de definitieve versie van de Regionale Energiestrategie1.0.

Gesprekken 
De precieze locaties hiervoor worden op gemeentelijk niveau, samen met belanghebbenden, ondernemers en inwoners bepaald. We gaan samen in gesprek over de keuzes die hierin moeten worden gemaakt. Deze gesprekken vinden plaats tussen september en november (data nog onbekend). We horen graag welke ideeën en wensen er zijn, dus wil je meedenken stuur dan een mail naar [email protected]

50% lokaal eigendom 
Met de regio Noord- en Midden Limburg vinden we dat inwoners de vruchten moeten plukken van de energietransitie. We hebben het streven dat minimaal 50% van de grootschalige energieprojecten in de regio lokaal eigendom moet zijn. Dit betekent dat inwoners de kans moeten krijgen om voor minimaal de helft eigenaar te worden, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Hierdoor komen de opbrengsten van de energieprojecten terecht bij de inwoners. In Limburg zijn al veel goede voorbeelden zoals Burgerwindpark Ospeldijk en Windpark Neer.

Proces 
Uiterlijk 1 oktober 2020 dient Noord- en Midden Limburg de definitieve concept RES in bij het Rijk. Tot 1 juli 2021 hebben we de tijd om samen met belanghebbenden, het bedrijfsleven en inwoners om de concept RES uit te werken tot de RES 1.0. Een duurzamere manier van leven wordt zo echt onderdeel van de samenleving.

De voorlopige concept RES van Noord- en Midden Limburg kunt je hier vinden.

Reacties