Nationaal Rampenfonds verlengt aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg tot 1 juni 2022

Hoogwater in Arcen.
Hoogwater in Arcen.
Foto: © Keistadnieuws.

Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten de termijn waarbinnen maatschappelijke organisaties een aanvraag kunnen indienen voor een herstelproject na de overstromingsramp in Limburg te verlengen tot 1 juni 2022. Ook het programma ‘lokale fondsen’ dat ten behoeve van de zwaarst gedupeerden van de overstromingsramp met medewerking van de Limburgse gemeenten wordt uitgevoerd, is vooralsnog verlengd tot 1 juni 2022. Verder heeft het fonds een eerste verantwoording gegeven over de besteding van de gelden tot nog toe. 

Gebleken is dat organisaties die een financiële bijdrage voor een herstelproject willen vragen, soms meer tijd nodig hebben om de aanvraag in te richten in verband met de tijd die gemoeid is met het verkrijgen van offertes en het afwikkelen van aanvragen tot verzekeringsdekking en dekking via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Ook gemeenten hebben aangegeven dat de besteding van de ‘lokale fondsen’ in zogenaamde ‘schrijnende gevallen’ soms vertraging ondervindt door de genoemde factoren.

Uitbreiding naar projecten preventie
Het Nationaal Rampenfonds heeft voorts besloten ook de mogelijkheid open te stellen projectaanvragen te honoreren die gericht zijn op preventie van noden zoals die zich in Limburg in juli 2021 hebben voorgedaan. Enkele aanvragen voor een project met een preventief karakter zijn op dit moment bij het Nationaal Rampenfonds in behandeling.

Verantwoording besteding tot nog toe
Van de 11,8 miljoen euro die is ingezameld, is een groot deel besteed volgens de opgave in onderstaand staatje. Op de website nationaalrampenfonds.nl is een overzicht van de reeds toegekende projecten te vinden. In de lijst komen zowel grotere projecten voor die enkele honderdduizenden euro’s steun hebben gekregen, als kleinere projecten waar de steun in de duizenden euro’s beloopt.

Overzicht budget en bestedingen per heden

Aanvragen voor projecten van maatschappelijke organisatie kunnen nog steeds worden ingediend volgens de procedure op de website beschreven onder het kopje projectaanvraag.

Achtergrond Nationaal Rampenfonds en steun Limburg na succesvolle fondsenwerving
In juli 2021 is het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincie Limburg, getroffen door een zware overstromingsramp. Door zware regenval zijn, evenals dat geval was in delen van Duitsland en België, rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor straten, huizen en andere gebouwen zijn ondergelopen. In ons land zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar de ravage en schade als gevolg van de ramp waren in een aantal gevallen bijzonder ernstig. Nog steeds is een aantal bewoners niet naar hun woning kunnen terugkeren.

Inzameling
Onmiddellijk na de ramp is de Stichting Nationaal Rampenfonds een inzamelingsactie begonnen ten behoeve van de getroffenen via het bekende rekeningnummer 777. Veel burgers en bedrijven hebben een donatie verricht waardoor het NRF over 11,8 miljoen euro beschikte om de slachtoffers tegemoet te komen en steun te verlenen aan het herstel van de schade.

Drie lijnen
Langs drie lijnen is dit geld uitgegeven of zal worden uitgegeven aan de volgende zaken:

De zwaarst getroffenen van de overstromingsramp hebben in 2021 van het NRF een solidariteitsgift van tweemaal € 1000 ontvangen als bijdrage (vrij te besteden) voor de leniging van de eerste nood. Met de belastingdienst is destijds overleg gevoerd om zeker te stellen dat deze gift buiten het schenkingsrecht valt.

Getroffen maatschappelijke organisaties (verenigingen en stichtingen op het terrein van zorg, cultuur, sport, maatschappelijk werk op tal van terreinen) wier gebouwen en bezittingen ernstige schade hadden ondervonden, kunnen bij het NRF een projectvoorstel indienen gericht op vergoeding van schade waarvoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en verzekeringen geen uitkomst boden.

Het NRF heeft in maart 2022 besloten dat maatschappelijke organisaties ook projectaanvragen kunnen indienen gericht op preventie van noden zoals die zich als gevolg van de overstromingsramp hebben voorgedaan. Een beoordelingscommissie van het NRF beoordeelt aanvragen en adviseert het bestuur inzake het verlenen van tegemoetkomingen. Op de website is te zien aan welke projecten al een uitkering is uitgekeerd. Projectaanvragen kunnen tot 1 juni 2022 worden ingediend volgens criteria op de website.

Het NRF heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor een programma ‘lokale fondsen’ ten behoeve van ‘schrijnende gevallen’. Dit gaat om tegemoetkoming in de kosten van mensen die zwaar te lijden hebben gehad van de ramp en hun kosten deels niet vergoed krijgen uit anderen hoofde (verzekering of Wet tegemoetkoming schade bij rampen), waardoor zij voor onoverkomelijke lasten zijn komen te staan. Aan de gemeenten is gevraagd medewerking te verlenen aan het identificeren van de schrijnende gevallen en gemotiveerd aanvragen bij het NRF in te dienen ten behoeve van gedupeerden wier situatie als ‘schrijnend’ valt te duiden.

Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van het Nationaal Rampenfonds.

Reacties

Cookieinstellingen