Aantal Venlose voortijdig schoolverlaters daalt

Foto: ┬ę Pixabay.

Vorige week vrijdag heeft de minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de vsv-aanpak. Hierin staan ook de voorlopige vsv-cijfers over het schooljaar 2019-2020. De voorlopige cijfers vallen voor de gemeente Venlo en de RMC regio Noord- en Midden Limburg gunstig uit.

De gemeente Venlo kent een daling van 151 vsv-ers in 2018/2019 naar 118 in 2019/2020.

Hoe valt deze daling te verklaren? Allereerst is er in de RMC regio Noord- en Midden-Limburg sprake van een intensieve samenwerking tussen gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gestage daling van het aantal vsv-ers. Daarnaast voert de gemeente Venlo beleid uit om het aantal vsv-ers binnen de gemeente Venlo terug te dringen. RMC consulenten, leerplicht ambtenaren, wijkteamleden, leden van de sociale basis en onderwijspartners werken hierbij samen. Tot slot kenmerkt het schooljaar 2019-2020 zich door de coronacrisis. Een groot aantal leerlingen heeft ervoor gekozen om de school niet voortijdig te verlaten en zijn/haar opleiding af te ronden of om op school te blijven.

Verhoudingsgewijs doet de RMC regio Noord- en Midden-Limburg en de gemeente Venlo het goed. Venlo staat met een vsv-percentage van 1,60% op de vierde plaats in vergelijking met de overige G40 gemeenten. De RMC regio kent een laag vsv-percentage (1,55%) bijvoorbeeld in vergelijking met de regio Zuid-Limburg (2,48%). Ook ten opzichte van andere steden zijn de Venlose cijfers gunstig.


De ontwikkeling qua vsv-percentage voor het schooljaar 2020/2021 laat zich moeilijk voorspellen. Er wordt echter wel rekening gehouden met een toename van het aantal vsv-ers, vanwege corona gerelateerde oorzaken. De samenwerking tussen gemeenten en onderwijs, vastgelegd in het vsv-programma 2020-2024, zal verder worden uitgevoerd en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd om de negatieve effecten van de coronacrisis zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Reacties