Landelijke aanbieder Incluzio krijgt voorlopige gunning Sociale Basis

Foto: © Venlo Online.

Na een uitgebreid aanbestedingstraject wordt op basis van de beoordelingen de opdracht voor de sociale basis van gemeente Venlo gegund aan de landelijke welzijnsorganisatie Incluzio. Het betreft een voorlopige gunning.

Onder de sociale basis valt de (zorg)ondersteuning aan inwoners, die vaak licht en kortdurend is en laagdrempelig en vraaggericht wordt aangeboden. Het gaat om alle voorzieningen die het mogelijk maken dat mensen in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en meedoen in de samenleving, zoals open inloop, huizen van de wijk en vrijwilligersondersteuning.

Hoe is dit resultaat tot stand gekomen?
De aanbesteding bestond uit twee fasen: de selectie- en de gunningsfase. Voor de selectiefase waren meerdere inschrijvingen. De partijen die voldeden aan de minimumeisen van de selectieleidraad zijn toegelaten tot de gunningsfase. Het betrof de ‘Buurtteams’; een samenwerkingsverband van veertien lokale / regionale organisaties met als hoofdaannemer stichting Wel.kom. En Incluzio, een landelijke welzijnsorganisatie die in deze inschrijving samenwerkt met een aantal lokale (vrijwilligers)organisaties In de gunningsfase is aan beide organisaties gevraagd om de plannen uit de selectiefase verder uit te werken door middel van een plan van aanpak én een presentatie, inclusief interviewronde. Op basis hiervan kwam de eindbeoordeling tot stand.

Hoe nu verder?
In de aankomende weken wordt door de gemeente gesproken met zowel Incluzio als de organisaties die zich samen met Wel.kom hebben inschreven voor deze aanbesteding. De gemeente Venlo maakt daarin met beide inschrijvers afspraken over de overgang naar Incluzio, zodat de continuïteit van ondersteuning richting inwoners te alle tijden gewaarborgd blijft.

De definitieve gunning staat gepland voor 21 oktober 2019 en de ondertekening van de overeenkomst voor 30 oktober 2019.

Reacties