Eerste selectie voor ontwikkeling Kazerne Kwartier

Foto: Sfeerbeeld: West 8.

In januari heeft de gemeenteraad de nieuwe stedenbouwkundige visie voor het Kazerne Kwartier vastgesteld. De raad gaf daarmee groen licht voor de ontwikkelingen op het voormalige kazerneterrein. De ontwikkeling op het terrein kent een lange doorlooptijd en wordt in meerdere fases én met meerdere partijen gerealiseerd. 

In fase 1 zal het binnenfortse gebied inclusief appelplaats ontwikkeld worden. In dit gebied is er voornamelijk plek voor diverse woonfuncties, maar ook voor onderwijs, horeca, vrije tijd, bedrijven en dienstverlening. In juni heeft een eerste selectie plaatsgevonden op basis van de ingediende voorstellen.

Uitvraag
In februari heeft de gemeente Venlo partijen gevraagd voorstellen voor ontwikkelvelden of gebouwen in te dienen. In hun voorstellen geven de partijen o.a. inzicht hoe zij denken om te gaan met de voor de gemeente belangrijke thema’s. Denk daarbij aan vraagstukken als ‘hoe kan het gebied duurzaam worden ontwikkeld?’, ‘welke ruimte komt er voor vernieuwende concepten en oplossingen?’, ‘hoe denkt men het fort en de kazernegebouwen te verbinden?’ en ‘Wat wil men waar gaan bouwen?’. Het zijn nu nog geen uitgewerkte plannen, maar vooral voorstellen met denkrichtingen en impressiebeelden, om aan te geven in welke sfeer ze willen ontwikkelen.

De gemeente is erg onder de indruk van de ingediende voorstellen, de brede interesse in de ontwikkeling en het aanbod van de vele inschrijvers. Er hebben uiteindelijk vierentwintig partijen aangegeven geheel of gedeeltelijk de ontwikkeling op zich te willen nemen of zich te willen vestigen in het Kazerne Kwartier.

Uitwerking plannen
De gemeente wil de voorstellen samen met de markt (geïnteresseerde projectontwikkelaars, bouwbedrijven, ondernemers e.d.) gaan uitwerken tot concretere plannen. Zo houdt de gemeente ook invloed op de eerder genoemde belangrijke thema’s. Daarnaast kan de markt meedenken in de uitwerking in plaats van alleen in te vullen wat de gemeente als richtlijnen voorschrijft. Zowel voor de gemeente als voor de markt vormt dit een uitdagend traject. De overtuiging is dat deze insteek voor de best mogelijke uitwerkingen van de plannen voor het Kazerne Kwartier gaat zorgen.

Een eerste selectie heeft nu plaatsgevonden. Met de geselecteerde partijen vinden de komende periode gesprekken plaats. Als deze goed verlopen, kunnen daarna de samenwerkingsovereenkomsten worden ondertekend.

Reacties