Project Meer Maas Meer Venlo; Droge voeten, nu en in de toekomst

Foto: Meer Maas Meer Venlo.

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat de regio Venlo zich de komende jaren beter beschermen tegen hoogwater. Het project Meer Maas Meer Venlo richt zich hierop.

Het project Meer Maas, Meer Venlo is onderdeel van het nationaal Deltaprogramma voor de Maas, met Gemeente Venlo als trekker en gastheer van de projectorganisatie.

Projectdirecteur Kaat Appelman over het plan: “Meer Maas, Meer Venlo is een meerjarenplan dat sommige gebieden aan de Maas ingrijpend zal veranderen. De maatregelen moeten de regio Venlo de komende decennia beschermen tegen het stijgende water en de gebieden langs de rivier veiliger én aantrekkelijker te maken. We combineren de veiligheidsopgave met de ruimtelijk-economische opgave en slaan dus twee vliegen in één klap. Met de hoogwatermaatregelen kunnen we tegelijk het gebied aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, natuur en recreatie. Onder het motto ‘leven mét de Maas’ streven we ernaar de rivier en de regio maximaal van elkaar te laten profiteren.”  

Wat gaat er gebeuren?
“Meer Maas, Meer Venlo is een langlopend project dat uit vijf samenhangende projecten bestaat. In totaal gaat het om het gebied langs de westoever van de industriehaven bij Groot-Boller tot de A67 en het gebied langs de oostoever vanaf hotel-restaurant Valuas tot Lomm. Op sommige plekken gaan we dijken verhogen en versterken. Op andere plekken geven we de Maas juist meer ruimte door dijken te verleggen. Momenteel verkennen we vijf deelprojecten: dijkversterking ter hoogte van Groot-Boller, de ruimtelijke doorontwikkeling van de industriehaven, dijkverlegging en dijkversterking richting Velden, ontwikkeling van de jachthaven en rivierverruiming ten zuiden van de A67, eventueel uit te breiden naar het gebied bij Velden ten noorden van de A67.” 

Aantrekkelijker maken
“We zien veiligheid en ruimtelijk-economische verbeteringen als één integrale opgave. Venlo wil als stad aan de Maas haar karakteristieke aangezicht vanuit het water versterken en de rivier onderdeel maken van het stedelijk leven. In het projectgebied liggen onder meer mooie kansen voor de industriehaven en de oostelijke Maasoever tussen Venlo en Velden. De sterk in ontwikkeling zijnde logistieke functie van Venlo vraagt om een verbetering van de bereikbaarheid over water. Door de huidige jachthaven te verplaatsen naar de Océ-weerd, kunnen we bij de industriehaven de mogelijkheden vergroten voor containervaart en uitbreiding van industrie. Tussen Venlo en Velden liggen volop mogelijkheden om de veiligheidsmaatregelen te koppelen aan voorzieningen voor natuur, recreatie en landschap.” 

Burgers en bedrijven
“Eén van de onderdelen van het project is het participatieplan. Hierin staat omschreven hoe de communicatie met burgers en bedrijven in zijn werk gaat. Via de website www.meermaasmeervenlo.nl communiceren we met iedereen die belang of interesse heeft in het project. Naast algemene informatie worden ook alle updates en de agenda er op bijgehouden. Naast de website communiceren we ook ‘live’ met mensen. In grote lijnen doen we dat op drie manieren: met inhoudelijke bijeenkomsten over het ontwerpproces. Hierin bespreken we inhoudelijk wat er waar gaat plaatsvinden en wat de beste manier is om dit te doen. Door met belanghebbenden te spreken, krijgen we informatie uit de samenleving die we kunnen gebruiken om het ontwerp bij te sturen. Verder zijn er procesbijeenkomsten, die gaan meer over de werkwijze: hoe verloopt de communicatie, de planning, etc.? Ook zijn er om de twee weken inloopochtenden op het Stadskantoor. Dan kan iedereen die vragen heeft tussen 9.00 en 10.30 binnenlopen. Daarnaast voeren we uiteraard ook individuele gesprekken met grotere bedrijven in het gebied en is er ruimte voor zogenaamde keukentafelgesprekken als daar behoefte aan is.” 

Hoe nu verder?
“De komende tijd gaan we verschillende oplossingsrichtingen onderzoeken en dan werken we naar één integraal besluit voor een voorkeursalternatief toe. Eind 2019 moet de minister daar dan over beslissen. Daarna volgt de planuitwerkingsfase. Hier trekken we ongeveer twee jaar voor uit. Daarna volgt de realisatiefase. Het zal dus zeker nog zes jaar duren voor de eerste schop de grond in gaat. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is pas bekend als duidelijk is welke maatregelen precies uitgevoerd worden.” 

Reacties

article
41734
Project Meer Maas Meer Venlo; Droge voeten, nu en in de toekomst
Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat de regio Venlo zich
https://venlo.nieuws.nl/gemeente/41734/project-meer-maas-meer-venlo-droge-voeten-nu-en-toekomst/
2018-04-13T15:28:06+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/351/2018/04/13143135/127-Meer-Maas-Meer-Venlo-1024x576-venlo.jpg
Cultuur, Gemeente, nieuws